Objednávky

Telefón:+421 948 775 996

obchod@vinozrakuska.sk

Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek


Obchodné podmienky

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu

Sylvia Krchňavá SYKA víno
Mikovíniho 1624/11
831 02 Bratislava
IČO: 31146317
DIČ: 1025518747
IČ.DPH: Neplatca DPH
Register: č.ObU-BA-OZPI-2013/22492-2
               č.žív.Registra 110-222612
Tel: 0948775996
mail: sykavino@gmail.com
 

Kupujúci

Je objednávateľ v internetovom obchode, fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický 
formulár s objednávkou tovaru.  
 

Objednávanie tovaru

Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané po potvrdení objednávky, akceptácií
obchodných a prepravných podmienok.
 
 

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po realizácii kúpnopredajnej transakcie nie je
možné nákup zrušiť.
 
 

Ochrana osobných údajov

Informácie ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného a objednávkového formulára,
slúžia výlučne pre naše interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu.
Nebudú  inak komerčne využité. Dodržujeme zákon o osobných
údajoch.
Kupujúci dáva právo predávajúcemu poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné
osobné údaje za účelom doručenia tovaru.

 

Spôsob dodania tovaru a dodacie lehoty

Tovar je kupujúcemu doručený podľa jeho voľby jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. Zaslaním tovaru prostredníctvom kuriéra – tovar je poistený kuriérskou službou. Zásielky sú dodané 
    obvykle do 72 hodín od podania objednávky.
  2. V prípade väčších objednávok po osobnom dohovore.
 
Uvádzané termíny dodávok majú len orientačný charakter a nie sú záväzné. V prípade, že predávajúci z prevádzkových 
dôvodov nemôže objednaný tovar dodať, tak upovedomí kupujúceho a dohodne náhradné riešenie.

Platba za tovar

Platbu je možné zrealizovať na Dobierku, alebo Prevodom na účet predávajúceho.
 

Predávajúci sa zaväzuje

Dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene
(tak ako bolo uvedené v čase objednávky), adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar.
 
Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom, alebo zadaním
nesprávnej adresy objednávateľa.

Kupujúci sa zaväzuje

 Prevziať zakúpený, resp. Objednaný tovar. Pri platbe na dobierku sa kupujúci zaväzuje uhradiť
dohodnutú sumu pri doručení tovaru. V prípade neuhradenia dohodnutej sumy na dobierku berie
kupujúci na vedomie, že predávajúci si vymáha náklady spojené s neúspešnou dodávkou.
V prípade ak kupujúci nezaplatí a neprevezme objednaný tovar, bude vyzvaný so žiadosťou o informáciu. 
Ak kupujúci na výzvu predávajúceho neodpovie, bude táto objednávka stornovaná.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar v internetovom obchode sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných zákonov,
pokiaľ na obale predmetu kúpy nie je uvedené inak. Predávajúci môže odmietnuť reklamáciu, ak
reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka. Ak je zásielka 
poškodená, kupujúci, bez prevzatia zásielky, je povinný informovať predávajúceho.

Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo bol poškodený.
 

Záverečné ustanovenia

Vzťahy,  ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi
platnými na území SR. Potvrdením objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil
s obchodnými podmienkami predávajúceho, súhlasí s nimi a prijíma ich. Predávajúci nezodpovedá 
za stratu zisku, stratu príležitostí a iné nepriame straty. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu
obchodných podmienok, obsahu a cien tovaru. Platná je cena uvedená na odoslanej a následne
prijatej objednávke.
 
Obchodné podmienky sú platné od: 01.01.2013